תנאי שימוש


תקנון לרוכש באתר

 

לקוח נכבד. אנא קרא בעיון רב את תנאי השימוש המפורטים להלן:

תנאים אלו חלים על כל לקוח ומחייבים כל לקוח אשר בוחר להשתמש בשירותי האתר, להלן "האתר".

כל משתמש בשירותי האתר {להלן "הלקוח" או "הגולש"}מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תאה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר בעלי האתר, מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש.

רק הכללים שיפורסמו להלן מחייבים את האתר כלפי הלקוח.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 

הלקוח מודע לכך כי האתר אינו בעל המוצרים המשווקים בו, אלא רק משווק מוצרים של בעלי עסק שונים, נייחים ווירטואלים, {להלן "בעל המוצר"}. המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב כפי שהתבקש האתר מאת בעל המוצר. אין בהצגת המוצרים המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהםן ו/או טיבם תקינותם איכותם וכו', וכן אין האתר מפעיליו, מנהליו, עובדיו ושתופיו אחרים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של לקוח בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצאו על ידי האתר.

 

הלקוח מאשר ומצהיר כי הוא מודע לכך כי, עם קבלת המוצר, תם הקשר המשפטי ו/או המסחרי בין הלקוח לבין האתר, ומרגע זה והלאה יפנה הלקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או אחר הקשורים למוצר אותו רכש באתר היישר לעסק בעל המוצר בהתאם לפרטי העסק אשר יספק האתר למשתמש בעת ביצוע הרכישה באתר. והלקוח מפטיר את האתר מכל אחריות בנוגע לכל טענה מכל מן וסוג אודות המוצר טיבו איכותו וכו'.

 

הלקוח מאשר כי הוא משתמש בכרטיס אשראי שלו, ו/או בהרשאת בעל הכרטיס.

הלקוח מאשר בזאת כי גילו 18 ומעלה והוא בעל כשרות משפטית מתאימה ליצור חוזה מחייב. 

לקוח המשתמש בשירותי האתר מבלי שמלאו לו 18 שנה עובר על חוקי האתר.

 

כללי

 

 

האתר מעניק שירות קניות וירטואלי ומקשר בין חנויות וירטואליות / רגילות ובין בעלי עסקים לבין הרוכשים השונים.

גולשים שרוכשים או משתמשים במוצרים ו/או שירותים של אתרים הפועלים ביחד עם האתר כפופים לתנאי השימוש של אתרים אלה.

הסכמת הלקוח על תנאי השימוש של האתר כמוה כהסכמה עם תנאי השימוש של יתר האתרים הפועלים ביחד עם האתר.

הלקוח מאשר בזאת, כי הובהר לו על הפרעות שיכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות שיכולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות שמספקות שרותי אינטרנט, חברות שמספקות שרותי אחסון המידע, חברות המספקות תשתיות אינטרנט. הלקוח פוטר את האתר מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.

 

אחריות

 

 

הלקוח יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו ו/או סיכונו של הלקוח ו/או מטעמו בלבד.

האתר מפעיליו מנהליו עובדיו ושותפיו אינם מתחייבים כי פעילות האתר תהא תקינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות של האתר היא על אחריות הלקוח בלבד. אין האתר מפעיליו מנהליו עובדיו ושותפיו אחרים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי, שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך האתר. הלקוח הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק. הלקוח משחרר את האתר מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות  של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות, לכל פעולה של הגורמים אשר פורטו, לרבות כשל של בית העסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של הגורמים אשר פורטו לקיים את תנאי העסקה.

האתר אינו נושא באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שהאתר מספק לצרכן על ידי צד שלישי לרות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים, של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק, כל טענה בקשר עם נזקים כאמור יפנה הלקוח במישרין לבית העסק מספק המוצר.

האתר אינו אחראי על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או מידע מוסתר מהלקוח אשר מקורם בתכנים שנוצרו במקורם לא על ידי האתר בע"מ ומפעיליו.

האתר אינו אחראי על מתן פרטים שגויים ע"י הלקוח בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של הלקוח ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.

 

החזרת המוצרים / משלוח / ביטול

 

הלקוח מאשר ויודע כי החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של בית העסק שעבורו מספק האתר את השירות.

אין אפשרות לבטל את העסקה באתר לאחר ביצוע הזמנה. כמצויין לעיל הלקוח ישא בעלות דמי משלוח פריט ו/או מוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או כל אחר הקשור עם האתר. בהתאם למוסכם בין האתר לבעל העסק, יסופק המוצר הנרכש בבית הלקוח {לפי הכתובת שסיפק הלקוח בעת הרכישה} בתוך פרק זמן כנקוב בקופון המוצר אותו רכש הלקוח בניקוי שבתות ומועדי ישראל.

במידה שהמוצר לא סופק ללקוח תוך פרק הזמן האמור, יפנה הלקוח בתוך פרק זמן שלא יעלה על 48 שעות מרגע תום מועד האספקה הנקוב בקופון. לרשות האתר יעמוד פרק זמן של 10 ימים במהלכם יברר האתר את התלונה וידאג לכך כי המוצר יסופק ללקוח ו/או לחלופין ישיב ללקוח את מלוא הסכום ששולם. הלקוח לא יהא זכאי לקבל פיצוי כלשהו מעבר להחזר הכספים ששילם לאתר.

 

שינוי הוראות התקנון

 

האתר רשאי ושומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להוסיף או לבטל תנאי השימוש באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת או מתן נימוק כלשהו למאן דהו. שינויים אשר יתבצעו על ידי האתר יחלו על כל לקוחות האתר מיד עם ביצוע השינוי ויחולו על מוצרים שנרכשו באתר החל ממועד השינוי.

 

התנהלות באתר

 

האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים שונים באתר ללא צורך בהודעה ו/או הבעת נימוקים כלשהם.

הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש באתר בכל דרך שהיא אשר אסורה על פי חוק. האתר לרבות מפעיליו, בעליו וכל יתר הגורמים הקשורים בתכנון המערכת, אינם אחראים על כל נזק גופני ו/או נפשי אשר יכול להיגרם ללקוח בין על ידי תכנים שהועלו על ידי מאן דהוא, בין על ידי תכנים אליהם נחשף הלקוח מכל סיבה שהיא ובין בכל דרך אחרת.

בשים לב לכך כי האתר מפרסם תכנים שנמסרו לו על ידי בעלי העסקים השונים הרי וככל שתהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהסוג האמור, יפנה אותם הלקוח במישרים לבעל העסק הרלוונטי.

הלקוח לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של לקוחות אחרים בניגוד לחוק. אסור ללקוח להשתמש בחלקי קוד ו/או אלגוריתמים ו/או תוכנות מכל סוג לצורך איסוף מידע מהאתר. אסור ללקוח לעשות שימוש באתר במקום אדם אחר ללא הסכמתו המפורשת. אסור ללקוח לחקות אדם או ישות ו/או לייצגו שלא כהלכה ו/או השתייכותו לאדם ו/או לקבוצה מסוימת.

הלקוח מסכים בזאת כי חלק מהפרטים האישיים שלו ימסרו לאתרים ו/או לגורמים אחרים הקשורים לאתר, לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון להתקשרות, דוא"ל אשר הלקוח נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר אשר יידרש כדי לספק שרות שהאתר מציע.

האתר אינו שומר פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לאתר ואינו מפיץ ו/או משתף בשום צורה ובשום ערוץ פרטים אלה.

 

סימני מסחר

 

כל חומרי ו/או תכני ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של האתר ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהאתר. אסור בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על הלקוח עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחים על פי חוק ודין.